Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Historia naszej szkoły

Przedział lat 1918-83 obfitował (jak każde życie) w wiele ważkich wydarzeń decydujących o obliczu szkoły. Szkoła jako instytucja powołana do kształtowania i wychowywania młodzieży, takie osiąga wyniki, jakie wysiłki wkładają jej nauczyciele i uczniowie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że szkoła była i jest tym żywym organizmem, który w sposób szczególny reaguje na wszystkie inne dziedziny życia, takie jak sprawy społeczne, polityczne czy obyczajowe.

Tak i nasze - obecnie III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu - odczuwało silnie i reagowało na wszystkie przejawy i posunięcia, które ułatwiały bądź komplikowały jego byt i funkcjonowanie.

Szkoła - powołana do życia w niepodległej i odrodzonej po zaborach Ojczyźnie decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego w listopadzie 1918 r. jako Państwowe Żeńskie Gimnazjum im. Anny Jagiellonki - była ośmioklasową szkołą średnią o profilu matematyczno-przyrodniczym. Po reformie szkolnictwa w 1932 r. utworzono czteroklasowe gimnazjum oraz kontynuujące je dwuletnie liceum uwieńczone maturą.W tym też roku 1932 utworzono - obok istniejącego profilu matematyczno-przyrodniczego - również profil humanistyczny. Takie oblicze żeńskiej szkoły pozostało do 1939 r. - tj. do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji zajęcia zawieszano, przeznaczając gmach szkoły najpierw dla szkolnictwa niemieckiego, a od października 1941 na szpital wojskowy okupanta.
Naukę w szkole reaktywowano już w lutym 1945 r., i podjęta ją młodzież wszystkich trzech gimnazjów kaliskich.

W 1948 r. wprowadzono nowy system szkolny oparty o obowiązkową siedmioklasową szkołę podstawową, na podbudowie której powstało czteroletnie liceum ogólnokształcące, istniejące do dziś.

Od września 1967 r. nasze liceum - dotychczas żeńskie - zostało szkołą koedukacyjną. Utworzono - obok profilu podstawowego - klasy o profilu matematyczno-fizycznym oraz sportowym. Ponieważ naukę w szkole średniej rozpoczynał "powojenny wyż demograficzny", przeto liczba uczniów osiągnęła w klasach 40 i więcej osób, a liczba oddziałów osiągnęła nawet 27.

Komentarza wymagają koleje losów dotyczące imienia szkoły, która po wojnie - zgodnie z duchem ideologii władz tamtych czasów - nie mogła być "imienia Anny Jagiellonki". Starania podjęte przez Komitet Rodzicielski w 1958 r. o przywrócenie imienia dotychczasowej patronki zakończyły się fiaskiem i dlatego Rada Pedagogiczna przyjęła jako obowiązującą nazwę III Liceum Ogólnokształcącego.

Na nic się zdały kolejne późniejsze zabiegi o przywrócenie dawnego imienia szkole - bądź nadania nowego: Marii Dąbrowskiej. I tę propozycję odrzucono, a w 1971 r. - w 500-letnią rocznicę wielkiego, polskiego astronoma uczyniono patronem szkoły Mikołaja Kopernika. Od tej pory tradycje dawniejszych "Jagiellonek" kontynuować mieli i rozwijać absolwenci "Kopernika" (pospolicie w żargonie uczniowskim "z Kopca").

Przełożonymi szkoły, zwanymi później dyrektorami szkoły byli kolejno:
1) mgr Zofia Bassakówna (1918-1931)
2) dr Aleksandra Skocka (1931-1936)
3) dr Jadwiga Biernacka (1936-1938)
4) mgr Władysława Wywrzykowska (1938-1939)
5) mgr Lubomir Fabryce (1945-1946) – dyrektor młodzieży trzech kaliskich gimnazjów pobierających naukę w gmachach naszej szkoły.
6) mgr Władysława Wywrzykowska (1946-1949)
7) mgr Marta Hańczewska (1949-1950)
8) mgr Magdalena Rudnicka (1950-1969)
9) mgr Eugenia Pastuszek (1969-1983)
10) mgr Jerzy Goździelewski (1983-1993)
11) dr Elżbieta Steczek-Czerniawska (1993-2013)

12) mgr Anna Narewska (od 2013)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz potrzebom współczesnego życia, w latach osiemdziesiątych zwiększono profile kształcenia młodzieży wprowadzając kolejno klasy z poszerzonym programem języka angielskiego – a po nim także języka niemieckiego. Następnie wprowadzono profil matematyczno – fizyczny z poszerzonym programem informatyki.
W dniu dzisiejszym szkoła ma do zaoferowania wiele ciekawych i nowych profili. Każdy może znaleźć profil, który będzie odpowiadał jego zainteresowaniom.

Jak widać z powyższych informacji szkoła rozwija się z duchem XXI wieku i unowocześnia się wraz z biegiem nauki. Każdego roku szkolnego przewijają się przez nią setki nowych uczniów. Każdego roku także nasza szkoła żegna się z absolwentami, którzy bez problemu dostają się na wyższe uczelnie.

Dzisiejszy „Kopernik” to już inna szkoła, wybiegająca w przyszłość, poszerzająca swoje horyzonty i otwarta na świat. Uczniowie "Kopca" mają teraz możliwość integracji z młodzieżą europejską dzięki wymianie międzynarodowej.

Nasza szkoła na stałe zapisała się w dziejach Kalisza. Wychowała całe pokolenia inteligencji, a także została wyróżniona "Honorową Odznaką Miasta Kalisza".

f m